İSLÂM DÜNYASI’NDA YAPISAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ

ÖZET Yüksek Lisans Tezi İSLÂM DÜNYASI’NDA YAPISAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ Hüseyin YILDIRIM İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İslam Dünyası; köklü tarihi, kadim değerleri ve medeniyetiyle maruf bir konumda iken son devrede girdiği gerilemenin neticesinde en sıkıntılı coğrafyalar olarak zikredilmeye başlanmıştır. Günümüz İslam

Read more

EVRİMİ ÇÜRÜTEN HAKİKATLER

Tarih: 31.10.2017 Yazar: Doç. Dr. Umut Muhammed Said Çavuş EVRİMİ ÇÜRÜTEN HAKİKATLER Evrimi çürüten ve yaratılışı ispat eden izah ve delillerin bir kısmının özeti şöyledir: Evrim, ateizmin varoluş inancıdır. Dolayısıyla tevhidi yani Allah’ın varlığını ve birliğini ana esası yapmış olan İslamiyet ile bağdaşmaz, bağdaştırılamaz. Bilim, pozitivizmin etkisi ve bir ön

Read more

İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM

İSLAM MEDENİYETİNDE İLME VERİLEN ÖNEM Halil ÖZEL GİRİŞ ‘Rabbim! İlmimi artır, de.’[1] Medeniyetlerin teşekkülünde rol oynayan pek çok etkenden biri ve hatta en önemlisi de dinlerdir. Nasıl ki Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde[2] Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm ve diğer  uzak doğu dinleri, hatta antik Yunan medeniyetinin köklerinde pagan (putperest)

Read more

Batı Medeniyetine Karşı İslâmî Tezler ve Risâle-i Nûr

Sömürgecilik ve İslâm 15. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupalıların gerçekleştirdiği coğrafi keşifler, sömürgecilik faaliyetlerinin de başlangıcını teşkil eder. İlk defa İspanyolların ve Portekizlilerin başlattığı sömürge faaliyetleri, zamanla İngiliz ve Fransızların başını çektiği faaliyetlere dönüştü. Dünyanın zenginlikleri batıya aktı. Sömürge faaliyetleri kolay olmuyordu tabii ki. Avrupalı sömürgeciler istila ettikleri ülkelerde büyük direniş

Read more

Risâle-i Nur ve Müceddidlik

MÜCEDDİD HADÎSİ Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Allah, bu ümmetin dinini tecdid etmek (yenilemek) için her yüz sene başında, bir müceddid gönderir.” Bu hadis, Sünen-i Ebu Davud, (Kitab’ul Melahim, Bab. 1, hn. 4291), Hakim ve Taberani tarafından sahih olarak rivayet edilmiştir. Hadîs imamları bu hadisin sahih olduğunu söylemişlerdir. (Aclunî,

Read more

Risâle-i Nur’un Telifi, İsmi ve İslâmî İlimler Arasındaki Yeri

RİSÂLE-İ NUR’A BU İSMİN VERİLİŞ SEBEBİ Üstad Bedîüzzaman Risâle-i Nur Külliyatını, Batı medeniyetinin İslâm âlemindeki menfi tesirlerini kırmak, dine hücum eden dinsizleri susturmak, Müslümanların imanını güçlendirerek onların Kur’ân ve sünnete bağlılığını tazelemek, dinî hayatı yeniden canlandırmak için telif etti. Risâle-i Nurlar, Sözler, Mektubât, Lem’alar, Şuâlar olmak üzere, 4 ana eserden

Read more

Üstad Bediüzzaman ve Ehl-i Kitap

KELİME-İ TEVHİD HAKKINDA ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN GÖRÜŞLERİ Bediüzzaman hazretlerinin telif ettiği Risale-i Nur külliyatına bakıldığında Hz. Peygambere (sav) iman etmeyen kişinin saadeti ebediyeye ermesinin mümkün olmayacağının anlatıldığı görülür. Üstad Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)’i duyduğu ve bildiği halde peygamber olarak kabul etmeyen insanların Müslüman olmayacağını, iman sahibi kabul edilemeyeceğini ve kâfir olduklarını, kelime-i

Read more

Cahiliyeden Asr-ı Saadete

“Bir toplum kendisinde olan özellikleri değiştirmedikçe, Allah, onlara olan muamelesini değiştirmez.” Ra’d, 11 Üstad Bediüzzaman Peygamberimiz için “Feridü kevn-ü zaman” der. Yani bütün zaman ve mekânların eşsiz, tek şahsı. O’nun büyüklüğünü değişik yönlerden ele alarak ortaya koymak mümkündür. Bu yönler içerisinde en önemlisi kanaatimce Peygamberimizin cahiliye dönemi Araplarını kısa bir

Read more

Kur’ân’ı Doğru Anlamak

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’ân’ı kendi görüşüne göre tefsir ederse, ateşte oturacağı yeri hazırlasın” Diyelim ki, bir kitabı anlayarak okudunuz. Peki, sizin anladıklarınızla kitabı yazan şahsın kastettiği mânâlar birbiriyle örtüşüyor mu? Acaba onun kastettiği şeylerle, sizin anladığınız şeyler aynı mı? Yazılanları yanlış anlamamız veya yazarın kastetmediği başka bir şeyi onun

Read more

Günümüz ve Hadisler

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki, ben kitabı ve bununla beraber bir mislini (sünneti) de (Allah’dan) aldım. Dikkat edin! Karnı tok vaziyette iken, koltuğuna yaslanmış bir şekilde: “Bizim için bu Kur’ân yeterlidir. Onda helal bulduğunuzu helal kabul edin, haram bulduğunuzu da haram kabul edin” diyecek (ve hadislerimi inkâr edecek)

Read more
1 2