traren

Dernek Tüzüğü

Anasayfa » Dernek Tüzüğü
KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1:

Derneğin Adı: “Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği” dir. Kısa adı UBAD’ dir.

Derneğin merkezi: Ankara’dır. Dernek yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MADDE 2: Dernek, ilmi ve sosyal alanlar başta olmak üzere toplumun, tarihi, kültürel, milli ve manevi değerlerinin gelişimine katkıda bulunmak, her alanda eğitim ve araştırmaya destek vermek, bilim ve kültür önderliğinde ülkemize ve halkımıza maddi ve manevi katkıda bulunmak ve faaliyetlerde bulunmak, eğitim ve öğretim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetleri ve faaliyetleri yapmak, orta öğretim ve üniversite öğrencilerini akademisyenlik ile ilgili doğru şekilde bilgilendirmek ve akademisyenliğe yönlendirmek, bilimsel yayınlar, seminerler, konferans ve çalıştaylar yapmak, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmak, raporlar yayınlamak ve ayrıca ülkemizin ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi faaliyetlere de destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, rapor gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, gerekli görüldüğü takdirde internet sitesi üzerinden duyurmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Gençlik ve kadın komisyonları, sağlık kurumları ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar oluşturmak, Resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ortak etkinlikler düzenlemek, eğitim, öğretim ve araştırmaya yönelik her türlü yatırım ve organizasyonları yapmak,

17- Orta öğretim ve üniversite öğrencilerini akademisyenlik ile ilgili doğru şekilde bilgilendirmek ve akademisyenliğe yönlendirmek amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek,

18- Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE 3: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe üye olabilmek için derneğe üye olan en az iki kişinin referansı ile derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal (fahri) üye olarak kabul edilebilir. Fahri üyeler giriş aidatı ve yıllık aidat ödemekle yükümlü olmayıp, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

Üyelikten Çıkma

MADDE 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.