traren

Gizlilik Politikası

Anasayfa » Gizlilik Politikası
Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” tarafından hazırlanmış olan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi ” referans alınarak hazırlanmıştır.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği (“Dernek”), faaliyetleri dâhilinde kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Derneğimiz ile “üyemiz”, “gönüllümüz” ve “bağışçımız” sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi: www.ubad.com.tr                           

Telefon Numarası: 0000 000 00 00

E-Posta Adresi: ubadsekreterya@gmail.com

Adres: Eti Mah. Strazburg Cad. No:18/13 Çankaya/ANKARA

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Derneğimiz tarafından kişisel verileriniz,

 • Tarafımıza iletilen bilgilerin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla,
 • İlgili kanunlar ve idari düzenlemeler uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 • Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ve hizmetlerin sms ve sair iletişim vasıtalarıyla duyurulması amacıyla,
 • İstatiksel verilerin oluşturulması amacıyla,
 • Derneğimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifa edilebilmesi ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Hukuki süreçlerin doğru şekilde yürütülmesi amacıyla,
 • Raporlama ve denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.
III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

 • Mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerimizin denetimi amacıyla başta T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Derneğimizin faaliyet konularını ve projelerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, dernek için fiziki olarak doldurulan formlar veya www.ubad.com.tr adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve Dernek ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon elektronik posta vs.) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizin gerçekleşebilmesi, yürütülebilmesi ve mevzuat ile doğan sorumluğumuzun eksiz yerine getirilebilmesi amacıyla edinilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Derneğimiz tarafından işlenen kişisel veriler söz konusu işleme amacının ortadan kalkması durumunda ve mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işleme amacı ve gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

İlgili Kişinin Hakları
 • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak Eti Mah. Strazburg Cad. No:18/13 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim ederek veya ubadsekreterya@gmail.com adresi aracılığıyla mail ile, veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde Derneğimize iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.